zvērinātu advokātu birojs

"ERNSTSONS, REISA un PARTNERI"

“Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.”

 Latvijas Republikas Satversmes 92.pants

Civilliesības  – tiesību nozare, normu kopums, kas regulē līdztiesīgu dalībnieku (fizisku un juridisku personu) īpašumtiesiskās, līgumiskās, ģimenes un citas attiecības sabiedrībā (mantiskās un nemantiskās). 

Tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības (Civilikuma 1.pants).

Katrai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā (Civiprocesa likuma 1.pants).

Ģimenes tiesības

Ģimenes tiesības

 • Laulības šķiršana;
 • Laulāto mantiskās attiecības;
 • Pagaidu aizsardzība pret vardarbību;
 • Uzturlīdzekļu piedziņa;
 • Paternitātes noteikšana;
 • Aizgādības tiesību noteikšana
 • Rīcībspējas ierobežošana u.c.
Maksātnespēja

Maksātnespēja

 • Maksātspējas analīze;
 • Maksātnespējas procesa uzsākšana;
 • Maksātnespējas procesā nepieciešamo dokumentu sagatavošana;
 • Kreditoru interešu aizsardzība u.c.
Saistību tiesības

Saistību tiesības

 • Parādu piedziņa;
 • Darījuma atzīšana par spēkā neesošu;
 • Izlikšana, morālā kaitējuma piedziņa, līgumu sagatavošana u.c.
Mantojuma tiesības

Mantojuma tiesības

 • Līdzmantinieku savstarpējās attiecības un mantojuma dalīšana;
 • Neatņemamās daļas tiesīgā mantinieka interešu aizsardzība;
 • Mantojuma apsardzība u.c.
Komerctiesības

Komerctiesības

Lietu tiesības

Lietu tiesības

 • Servitūtu strīdi;
 • Īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā;
 • Īpašuma tiesību atzīšana u.c.
Nolēmuma izpildes uzraudzība

Nolēmuma izpildes uzraudzība

 • Dokumentu sagatavošana nodošanai izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam
 • Sūdzību par zvērināta tiesu izpildītāja darbībām sagatavošana u.c.
Pārstāvība tiesās

Pārstāvība tiesās, šķīrējtiesās, bāriņtiesās.

Linda Reisa zvērināta advokāte

LINDA REISA

Zvērināta advokāte / biroja partnere