zvērinātu advokātu birojs

"ERNSTSONS, REISA un PARTNERI"

“Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.”

 Latvijas Republikas Satversmes 92.pants

Civilliesības  – tiesību nozare, normu kopums, kas regulē līdztiesīgu dalībnieku (fizisku un juridisku personu) īpašumtiesiskās, līgumiskās, ģimenes un citas attiecības sabiedrībā (mantiskās un nemantiskās). 

Tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības (Civilikuma 1.pants).

Katrai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā (Civiprocesa likuma 1.pants).

Ģimenes tiesības

Ģimenes tiesības

Maksātnespēja

Maksātnespēja

Saistību tiesības

Saistību tiesības

Mantojuma tiesības

Mantojuma tiesības

Komerctiesības

Komerctiesības

Lietu tiesības

Lietu tiesības

Nolēmuma izpildes uzraudzība

Nolēmuma izpildes uzraudzība

Pārstāvība tiesās

Pārstāvība tiesās, šķīrējtiesās, bāriņtiesās.